תקנון האתר

 

בעקבות התקנות החדשות של משרד הבריאות, ואימוץ פסק הדין בעקבות מות הרץ במרתון תל אביב 2011,

למקצים התחרותיים של הריצה 5 ק"מ/ 10 ק"מ ההשתתפות במרוץ כרוכה בהצגת אישור רופא. יש להוריד טופס 
ניתן גם להציג עותק של של בדיקה ארגומטרית בתוקף
 וממכון שאושר לכך.
חשוב לציין כי פסיקה זו באה בסופו של דבר על מנת לשמור על חיינו ובריאותינו.

להלן רשימת תחנות הרפואה המוכרות ע"י משרד הבריאות לביצוע הבדיקה.

הבדיקה הארגומטרית הינה בתוקף למשך 12 חודשים כך שהיא תקפה לכל המרוצים בשנה זו.
יש להצטייד בעותק של אישור הבדיקה ליום המרוץ. רץ/ה אשר לא יגיעו עם האישור, לא יוכלו לקבל את ערכת ההרשמה.


הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:
1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
5. הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה.

נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
 

נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה08/09/2014 - בשעה 24:00.

* נוהל ביטולים עד ה-01/09/2014, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* לנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יתאפשרו ביטולים בכל מקרה שהוא.

* נוהל שינויים - העברת מקצה עד תאריך 01/09/2014.  בשעה 10:00 ללא עלות דמי טיפול. לאחר מכן כל שינוי כרוך בעלות של 15 ש"ח.*על מנת לבטל/לשנות מקצה  יש להוריד את טופס הביטולים

להורדת טופס שינויים

*שימוש בקוד קופון - קוד קופון ניתן לקבוצה מעל 20 רצים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום 01/09/2014, לאחר מועד זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח טופס שינוי מקצה כמפורט לעיל.

* בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.

* עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש"ח למחיר ההרשמה

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.

כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ.

* ההשתפות למקצה 10 ק"מ מגיל 12 ומעלה. למקצה האתגרי מגיל 18 ומעלה. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.


חלוקת פרסים וגביעים:

*רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטכס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

*שנת הלידה היא הקובעת
 
*מינימום של 5 רצים בקטגוריה
 
תקנון למקצי רכיבת האופניים:
 
*סגירת מסלול האופניים מסלול יסגר בשעה 11:00. רוכבים שעדיין ימצאו על המסלול רוכבים על אחריותם בלבד.
*ההשתתפות במקצה הרכיבה העממי מגיל 9 בלבד.
 
1. בהרשמתי הנני מסכים וכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים הבאים.
2. בררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול התחרות לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן קיבלתי הסברים ממארגני התחרות, וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. אני דואג/ת לבטח עצמי באופן עצמאי בכיסויים המתאימים התקפים לכל שנת 2014 ומתחייב להודיע אם חל שינוי ו/או ביטול בביטוחים.
3. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף בתחרות, למרות הסיכונים.
4. אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש (להלן: "הנזק").
5. הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני התחרות ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים בתחרות ו/או מנהלים בתחרות ו/או שלוחי התחרות (כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן: "מארגני התחרות").
6. הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום ע"י מארגני התחרות ו/או מי מהם או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.
7. הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגני התחרות על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ"כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף בתחרות כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכב על אופניים, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.
8. מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני , במהלך ואחרי האירוע לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של התמונות
8. כל תקלה טכנית תהיה על אחריותי בלבד.
9. רוכב אשר יסטה מהמסלול המסומן מכל סיבה שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.
10. מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני , במהלך ואחרי האירוע לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של התמונות
11. אני מאשר ,מצהיר ומתחייב שברשותי בדיקה ארגומטרית תקינה ותקפה ליום המרוץ (למקצה הארועי בלבד).
12 .אני מאשר ,מצהיר ומתחייב שברשותי ביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט ליום הארוע .
13. בעצם יציאתי לרכיבה, הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.
14. נרשם מתחת לגיל 18 עליו להחתים גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על הטופס (שם, ת.ז., חתימה) ולהוסיף בכתב ידם כי הם מאשרים לבנםבתם להשתתף בארוע.
 
*במידה ויהיו במקצה מסויים פחות מ-10 משתתפים, המקצה יבוטל. המשתתפים יורשו לעבור למקצה אחר כרצונם.

 

שתף באמצעות: